Arrangementer

Dansk Mølledag

Mølledagen holdes altid den 3. søndag i juni - næste gang altså søndag den 19. juni 2022.

 

Målet med Dansk Mølledag er at skabe opmærksomhed om vore gamle vand- og vindmøller for derigennem at øge forståelsen for bevarelsen af denne del af vor kulturarv.

 

Du kan læse mere om Dansk Mølledag og andre møller i Danmark på Dansk Møllerforenings hjemmeside.

 

GENERALFORSAMLING - Referat

 

LUMSÅS MØLLE-& BYLAUG

Generalforsamling i Forsamlingshuset

SØNDAG, den 10. april 2022, kl. 11,00

 


Velkomst

  • Formanden bød velkommen til de fremmødte

 

Valg af dirigent og stemmetællere

  • Mads Bruun Pedersen blev valgt som dirigent. Vita Skytte og Ebbe Hansen blev valgt som stemmetællere.

 

Formandens beretning

Atter et år er gået – endnu et corona-år!

Generalforsamling er igen forsinket – dog ikke så meget som sidste år.

I sæson 2021 var der 116 betalende medlemmer, en lille fremgang, men dog stadig ikke nok til at dække betaling for forsikringer.

Besøgstallet i 2021 er faldet til 964 for første gang i mange år under 1000. Salg af mel er faldet tilsvarende.

Åbningsdagene blev afholdt, som vi plejer, dog med corona-begrænsninger og formandens fravær på grund af sygemelding i 3 måneder.

Sct. Hans aften på møllepladsen blev aflyst, dog lykkedes det at afholde Dansk Mølledag og Lumsås-festivalen.

Kornet til 2021 var igen sponseret af Hans Møller Olsen og søn fra Almegården, som også leverer korn til 2022. STOR TAK for det!

Bendt og Leif har passet græsslåning ved både møllen og gadekæret samt deltaget aktivt ved opsætning og pasning af julebelysning i byen.

Det var så beretningen for 2021, tak til bestyrelsen og hjælpere for godt samarbejde. Tak til medlemmerne for opbakningen – med fornyet håb om flere betalende medlemmer og gæster.

Beretningen blev godkendt.

 

 

Kassererens beretning samt fremlæggelse af revideret regnskab

  • Forretningsføreren gennemgik regnskabet. Der havde været færre gæster i løbet af året, derved faldende entreindtægter og ligeledes faldende melsalg. Det blev nævnt at der var givet en donation på 3.000,- kr. fra HF-forsikring. Der var dog trods alt et mindre overskud.

        Beretningen blev godkendt.

 

Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

  • Der var ikke modtaget nogen forslag

 

 

 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

Bestyrelsen:  Kim Mortensen - modtager genvalg

                       Bendt Christiansen - modtager genvalg

  Begge blev genvalgt

Suppleanter: Mads Bruun Pedersen - modtager genvalg

                     Jean-Luc Rabot - modtager genvalg

  Begge blev genvalgt

 

Valg af to revisorer og 1 suppleant

Revisor:          Peter Rasch - modtager genvalg

Genvalgt

                         Niels Peter Hansen blev nyvalgt som revisor

 

Suppleant:     Bent Hansen blev nyvalgt

 

Eventuelt

  • Der blev efterlyst lidt informationsmateriale omkring møllen, som kunne deles ud, når der f.eks. flyttede nye til området, og hvis man fik nye naboer. Det kunne måske vække interessen for møllen, og derved give nye medlemmer. Mads skriver lidt tekst og Jean-Luc vil gerne være med til at udforme dette materiale.

 

 

Referent:____________________

                 Ulrik H. Sørensen

 

Dirigent: ____________________

                Mads Bruun Pedersen