Arrangementer

Dansk Mølledag

Mølledagen holdes altid den 3. søndag i juni - næste gang altså søndag den 19. juni 2022.

 

Målet med Dansk Mølledag er at skabe opmærksomhed om vore gamle vand- og vindmøller for derigennem at øge forståelsen for bevarelsen af denne del af vor kulturarv.

 

Du kan læse mere om Dansk Mølledag og andre møller i Danmark på Dansk Møllerforenings hjemmeside.

 

 

 

 

 REFERAT af generalforsmaling den 12. september 2021


1.      Velkomst

         Formanden bød velkommen.


2.      Valg af Dirigent og stemmetællere

         Dirigent: Mads Bruun Pedersen

 

         Som stemmetællere blev Jean-Luc Rabot og Claus Bording valgt.

 

3.      Formandens beretning

         


Atter et år er gået – godt og vel!


Denne generalforsamling skulle have været afholdt i første kvartal af året, men på grund af Corona restriktioner, forsamlingsforbud med mere er den blevet flyttet flere gang, og bliver så afholdt i dag.


I sæson 2020 var der 114 betalende medlemmer, bestyrelsen så gerne flere, da medlemskontingenter og gaver end ikke kan dække forsikringspræmien. Vi vil også gerne bede om Jeres mailadresse, da det letter udsendelsen af kontingtopkrævninger samt evt. nyhedsbrev.


Besøgstallet i 2020 viste en forøgelse på godt 10% til trods for manglende norske og tyske gæster.

Åbningsdagene blev afholdt som vi plejer, dog med begrænset antal gæster inde i møllen.


Flere af de sædvanlige arrangementer er blevet aflyst på grund af Corona, bl. a. vores Sct. Hans aften med gudstjeneste og fællesspisning, dog lykkedes det at afholde Dansk Mølledag og Lumsås-festivalen.


Kornet til sæson 2020 var igen sponseret af Hans Møller Olsen & Søn, Almegården, som også har leveret korn i 2021. TAK FOR DET!

Møllepladssen har klaret sig bedre end året før. Bendt og Leif har slået græsset – også ved gadekæret – samt været fodermestre for de udsatte ænder og gæs.


Det var så beretning for 2020 – tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Tak til medlemmerne for opbakningen – dog atter med håbet om flere betalende medlemmer og gæster.

 

Den 10. september 2021

Niels Christoffersen, formand


         Beretningen blev læst op, og i den forbindelse blev der spurgt til:

 

       1) uddeling af breve/girokort i form af at promovere møllen i byen og de evt. kan melde sig ind i foreningen.

 

       2) administrationsomkostningerne, hvor der var sparet en del. Vi vil stadig helst have at vi kan sende opkrævning af       medlemskontingent via mail, da det koster temmelig meget at sende dem med posten.

 

       3) Lægger op til evt. opslag, der kan sættes op, og folk kan melde sig ind.

       Og ellers mund til mund-metoden er en god måde at promovere møllens eksistens på.

 

      4) Genetablere ”Lumsås-Nyt” som kom ca. en gang om måned. Heri var der meddelelser om, hvad der skete i byen i samarbejde med alle foreningerne, og hvis der var noget særligt. Det blev udsendt til ca. 150 personer.

 

       Beretningen godkendt.

 

4.   Kassererens beretning samt fremlæggelse af revideret regnskab

      Regnskab fremlagt – ingen spørgsmål.

 

       Regnskabet godkendt.

 

5.   Indkomne forslag

      Der var ingen indkommende forslag.

 

6.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

      Bestyrelsen:
      Niels Christoffersen
      Leif Jensen
      Ulrik Sørensen

      Suppleanter:
      Mads Bruun Pedersen
      Jean-Luc Rabot

Alle nævnte er villige til genvalg.

Alle blev enstemmigt genvalgt.


7.   Valg af 2 Revisorer og 1 Suppleant

      Revisor:
      Benny Nielsen
      Peter Rasch

     Suppleant:
     Ruth Tønne

Alle nævnte er villige til genvalg.

Alle blev enstemmigt genvalgt.


8.      Eventuelt.

         Der er lavet en rundspørge hos div. forsikringsselskaber.

 

         Enten vil de ikke forsikre møllen, eller også vil de ikke forsikre den lige så godt, som den er nu.

 

         Nuværende forsikringsselskab har sågar forsikret vingerne. 

         Der har været et rundspørge fra Dansk Møllerforening til diverse forsikrings-selskaber, men ingen er villige til at forsikre,  så vi har været heldige.