Vedtægter

LUMSÅS MØLLE- OG BYLAUG

Vedtægter

§ I. Navn og hjemsted


Den selvejende institutions navn er Lumsås Mølle- & Bylaug, og dens hjemsted er Lumsås i Odsherred kommune.§ 2. Formål


Laugets formål er at bevare Lumsås mølle som et historisk mindesmærke og en turistmæssig attraktion, samt at bevare og vedligeholde Lumsås gadekær med mindesten m.m.

 


§ 3. Medlemmer


Som medlemmer kan optages personer, foreninger, firmaer og selskaber, som er interesserede i at bevare ovenstående.


Hvert medlem indbetaler ved optagelsen et nærmere aftalt bidrag.

 


§ 4. Generalforsamling


Generalforsamlingen er laugets øverste myndighed. Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang, og hvert medlem har een stemme. Kollektivt indmeldte foreninger, firmaer og selskaber har ligeledes hver een stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og indvarsles skriftligt  til alle medlemmer  senest 14 dage før afholdelsen.


Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.


Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter det, eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen fremsætter forslag herom. Der indkaldes som foran nævnt, men med mindst 8 dages varsel og inden 30 dage efter andragendets fremkomst.§ 5. Dagsorden


På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst omfatte følgende:


  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning samt regnskabsfremlæggelse af revideret regnskab.
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
  6. Valg af 2 revisorer samt suppleant
  7. Eventuelt


§ 6. Afstemning


De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindeligt flertal, for så vidt der ikke efter vedtægternes § 10 kræves kvalificeret stemmeflertal.§ 7. Bestyrelse


Bestyrelsen består af 5 medlemmer af Lumsås Mølle- & Bylaug, som vælges for en 2 årig periode. Af disse skal 4 have fast bopæl i området, og 1 kan vælges blandt sommerhusbeboerne i området.


På generalforsamlingen er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i de lige år og 3 de ulige års- tal. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.


Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsesbeslutningen afgøres ved almindeligt stemmeflerhed. l tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Over det på møderne passerede føres protokol, som forelægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

 


§ 8. Administration


Bestyrelsen drager omsorg for istandsættelse, vedligeholdelse og tilsyn med møllen. Lauget tegnes af et forretningsudvalg bestående af formanden, næstformanden samt kassereren.

 


§ 9. Regnskab


Laugets regnskab følger kalenderåret.

 


§ 10. Vedtægtsændringer


Til vedtagelse af ændringer kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsarmliigen  afgivne stemmer går ind herfor. Er denne ikke beslutningsdygtig, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 3 uger senere, som så erbeslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

 


§ 11. Hæftelser


Medlemmerne har ingen andel i laugets formue eller overskud, lige som de ikke hæfter for gæld eller underskud.

 


§ 12. Laugets ophør


Bestemmelse om Mølle- og Bylaugets opløsning kan kun træffes efter samme regler, som er gældende for vedtægtsændringer, og beslutningen er først gældende, når den er ved taget på en ekstraordinær generalforsamling 3 uger senere med almindeligt stemmeflertal.


 


Således vedtaget på generalforsamlingen den 14. februar 2009.


                     


Niels Peter Hansen   

Otto Hammervig                       

Ole Bjørn Jense

Aage Greve                         

Niels Christoffersen


Copyright © All Rights Reserved.