Referater

LUMSÅS MØLLE- OG BYLAUG

Referater

Referat fra  generalforsamlingen den 18. februar 2018

kl. 11.00 i Lumsås Forsamlingshus


Velkomst

Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte, var glad for at se, at så mange havde fundet vej til generalforsamlingen


Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Jette Greve , som blev valgt


Valg af stemmetællere

Valgt blev Stine Hein & Felex Nielsen.


Formandens beretning

Atter et år er gået!

I sæson 2017 var der ”kun” 106 betalende med-lemmer, en beklagelig tilbagegang på 17.

Der var fremgang i antal besøgende på møllen, væsentligt øget melsalg, så vi nu er over 2014-niveau.

Første åbningsdag i 2018 bliver igen i år på Dansk Mølledag, søndag den 17. juni – øvrige åbnings-dage kan ses på møllens hjemmeside.

Kornet til sæson 2017 var sponseret af Hans Møller Olsen, Almegården, som også velvilligt har leveret korn til 2018. Det er en stor hjælp – TAK for det!

Af arrangementer havde vi Dansk Mølledag den 3. søndag i juni, Sct. Hans aften med mange deltagere – både ved gadekæret, hvor der blev sat ænder og gæs i gadekæret,  og på møllepladsen med fælles-spisning og båltale af menighedsrådsformand Jette Greve. Desværre var vi kort efter udsat for tyveri, hvor vi mistede 2 gæs og en and. Ved Geoparkar-rangementet den 27. og 28. juli 2017,  var der den første dag 185 betalende gæster + ligeså mange børn og 2. dag var der 170 betalende gæster og også denne dag var der ligeså mange børn. Der var god trængsel på møllepladsen. På disse to dage blev der solgt 110 kg mel. På førstedagen af festi-valen havde vi besøg af Michel Luccarelli fra den cyklende pizzabager Bike and Bake, som bagte pizzaer på stedet. Der blev solgt 320 slices på 2½ time – så var der udsolgt. Han havde regnet med at kunne bage frem til kl. 16!! det var en stor succes.

I efteråret holdt vi som vanligt andespil for et fyldt forsamlingshus – en rigtig hyggelig aften først med spisning af vores medbragte mad, derefter andespil afsluttet med hyggeligt samvær.

På møllen er der kun sket små reparationer, men her i foråret 2018 kommer en større sag med ud-skiftning af kamhjul i krøjeværket. Bendt og Leif har slået græs og holdt pladsen superflot, desvær-re har det meget våde efterår bevirket, at pladsen for øjeblikket er noget opkørt. Det må vi se på, når vejret bliver bedre.

Gadekæret har som nævnt været holdt med ænder og gæs, hvor Leif har været fodermester. Kurt Han-sen, Damgården, har hjulpet med græsslåningen.

Det var så beretningen for 2017 med tak til besty-relsen for godt samarbejde. Tak til medlemmerne for opbakningen – dog med et håb om flere betal-ende medlemmer.

Tilsidst vil jeg sige tak til byens foreninger for et godt samarbejde.

Niels Christoffersen

formand

Lumsås, den 18. februar 2018

Beretningen blev godkendt.


Kassererens beretning samt fremlæggelse af det reviderede regnskab

Kassereren fremlagde det reviderede regnkab, som var godkendt af revisorerne. Der havde jo været en tilbagegang i medlemstallet, som også kunne ses her. På fremsendelse af indkaldelse til generalforsamlingen havde man lavet en lille note om, at man  manglede  indbetalingen for sidste år, og det havde givet et godt resultat, disse kunne dog ikke bogføres som kontingent for sidste år i regnskabet, men var nødt til at blive bogført som gaver, idet regnskabet var afsluttet, men alt i alt et godt regnskab. Så her efter den 1. marts kan man se det reelle antal medlemmer. Der havde ikke været de store reparationsudgifter sidste år, men det kommer der i år, så man skal i gang med at søge fonde til dette.

Regnskabet blev godkendt.


Indkomne forslag

Ingen


Valg til bestyrelsen

Bendt Christiansen & Ole B. Jensen – genvalgt


Valg af suppleanter

Ulrik H. Sørensen & Jørn Vestergård – genvalgt


Valg af revisorer

Benny Nielsen & Bent L. Pedersen – genvalgt


Valg af revisorsuppleant

Peter Rasch – genvalgt


Eventuelt

Her blev det drøftet, om der ikke kunne lånes ”din fart er” skilte, idet der bliver kørt meget hurtigt gennem byen, Jette Greve tager sig af dette.

Der var blevet delt en kuglepen ud som gave fra møllen – der blev spurgt om det var en ide at sælge disse fra møllen, men svaret var, at det ikke kunne betale sig.

Der vil blive lavet nogle flyers, og en af de deltagende sommerhusejere vil gerne dele disse ud i området, hvor han bor. Aage Greve sørger for dette.

Ligeledes blev der spurgt til, hvad man kunne gøre, for at være mere synlige. Det er svært at gøre mere opmærksom på møllen, ikke altid, at medierne reagerer på de henvendelser om arr. der kommer herfra.  Der laves en plakat til opslagstavlen ved gadekæret med åbningstider & kontaktpersoner. Bente Christoffersen & Lis Jensen sørger for dette..


KONSTITUERENDE MØDE:


Alle valg var genvalg.


På grund af sekretær Ole B. Jensens sygdom, er referatet skrevet af Bente Christoffersen.
 

Copyright © All Rights Reserved.